(099) 559 05 94 MTC . Мінімальне замовлення від 100 грн.

Валігура О., Давиденко Л. Англійська мова. Комплексне видання до ЗНО 2024 : Підручники і посібники. купити

Ціна: 240.00грн.
Стара ціна: 300.00грн.

Валігура О., Давиденко Л. Англійська мова. Комплексне видання до ЗНО 2024 : Підручники і посібники. купити

ISBN: 9789660730175

Автор:

Формат: 210x297мм (А4)

Рік видання:

Кількість сторінок: 592

Обкладинка: м'яка

Видавництво: Підручники та посібники

Валігура О., Давиденко Л. Англійська мова. Комплексне видання до ЗНО 2024 : Підручники і посібники. купити

У посібнику вміщено :

  • Довідковий теоретичний матеріал
  • Тренувальні вправи
  • Тренувальні тестові завдання
  • 20 варіантів тестів у форматі ЗНО з мультимедійним додатком
  • Відповіді до всіх тренувальних вправ і тестових завдань

Завантажуйте мультимедійний додаток до посібника

Пропонований посібник призначено для самостійної підготовки до ЗНО і ДПА 2024 з англійської мови, а також для поурочної роботи. Він укладений відповідно до чинної програми з англійської мови для середньої загальноосвітньої школи та чинної програми ЗНО 2024. 

Структура посібника грунтується на методичних засадах сучасного навчання іноземних мов , яке передбачає оволодіння учнями іншомовним спілкуванням шляхом формування та розвитку міжкультурної комунікативної компетенції та її складових: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ланок .
Посібник складається з п'яти частин: Test Your Language Competeпce (перевірка мовної компетенцїї) , Test Your Reading Comprehension (перевірка розуміння прочитаного) , Test Your Writing Competence (перевірка писемної компетенціі), Test Your Sociocultural Competence (перевірка соціокультурної компетенціі) та 20 варіантів тестів у форматі ЗНО, згідно Програми зовнішнього незалежного оцінювання.
Перша частина посібника містить теоретично-довідковий матеріал та комплекс вправ і тестів , необхідних для вивчення та всебічного повторення англійської мови . До неї входять чотири розділи (Phonetics, Spelling, Vocabulary, Grammar), які містять вправи та тестові завдання, що перевіряють мовну компетенцію учнів , а саме рівень сформованості лексичних, граматичних, фонетико-орфографічних навичок та перекладацьких умінь.
Особливу увагу звернено на типові помилки, яких припускаються учні, та шляхи їх усунення. У цій частині в доступній формі пояснено фонетичні , лексичні , граматичні та орфографічні особливості англійської мови, які зазвичай спричиняють труднощі у практичному використанні.
Пропонований навчальний посібник містить різноманітні завдання, які дають можливість всебічно перевірити знання; з англійської мови відповідно до вимог чинної програми для закладів загальної середньої освіти, Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та технічних характеристик тестів з англійської мови.

Тести у цьому посібнику містять завдання п'яти форм: 1) завдання на встановлення відповідності; 2) завдання з вибором однієї правильної відповіді ; З) завдання на заповнення пропусків; 4) завдання з розгорнутою відповіддю; 5)завдання на визначення правильності/неправильності твердження. Завдання широкого спектру перевіряють мовленнєві уміння та навички учнів з читання, письма, говоріння , володіння структурою англійської мови на лексичному, граматичному, фонетико-орфографічному рівнях, знання соціокультурних реалій англомовних країн.

Друга частина посібника Test Your Reading Comprehension складається з автентичних текстів , укладених відповідно до вимог зовнішнього незалежного оцінювання, спрямованих на визначення рівня сформованості вмінь учнів самостійно читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів та стилів ; знаходити та аналізувати необхідну інформацію; робити висновки з прочитаного; аналізувати та зіставляти інформацію, розуміти логічні зв ' язки між частинами тексту. Учням запропоновані вправи для оцінки рівня розуміння прочитаного тексту, вміння тлумачити лексичні та граматичні явища, ужиті в тексті.

Третя частина Test Your Writing Competence присвячена письму, як важливому виду мовленнєвої діяльності, а саме вмінню виконувати різноманітні творчі завдання англійською мовою. До них належать : написання твору (есе) ; статті в газету/журнал; листів (ділових чи особистих) ; автобіографії; листівок . У цьому розділі пропонуються зразки творів/статей, листів, автобіографій та листівок, а також подано перелік завдань для самостійного виконання.

Четверта частина посібника Test Your Sociocultural Competence містить завдання лінгвокраїнознавчого змісту і зорієнтована на визначення рівня соціокультурної компетенції учнів.

П'ятий розділ посібника містить 20 варіантів тестів з англійської мови у форматі ЗНО згідно діючої Програми зовнішнього незалежного оцінювання , затвердженої Міністерством освіти і науки України.
Об'єктами контролю тестів , є розуміння на слух(аудіювання) , читання і письмо як комунікативні уміння, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання, мови. Зміст тестових завдань подано на автентичних зразках літературного мовлення, Прийнятого у Великій Британії та відповідно до сфер і тематики ситуативного спілкування і шкільної навчальної програми. 

Наприкінці посібника наведені ключі до усіх вправ та тестових завдань, які допоможуть перевірити правильність їх виконання та звернути увагу на навчальний матеріал, що потребує доопрацювання.

Автори сподіваються, що завдання посібника допоможуть учителям організувати індивідуальну та самостійну роботу учнів для відновлення та систематизації знань у підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання .

CONTENTS

Передмова…………..……………………………. З

РART 1. TEST YOUR LANGUAGE СОМРЕТЕNСЕ …………………………... 7

І. Phonetics (Фонетика) ……………………………………... 7

1. Letters and Sounds (Букви і звуки)…………………………………… 7

2. Accent (Наголос) ……………………………………… 7

3. Reading Rules (Правила читання)………………………………………. 8

4. Pronunciation Tests ………………………………………….23

II. Spelling (Орфографія) ………………………………….29

5. The Rules of Usage of а Capital Letter (Правила вживання великої літери) ……………….29

6. Some Rules of Usage of English Spelling (Деякі правила англійської орфографіі)…………….. 31

7. Main Rules of Usage of English Punctuation (Основні правила англійської пунктуаціі)………………...33

8. Spelling Tests . ………………………………... 35

III. Vocabulary (Лексика) ………………………………………………45

9. Confusing Words (Проблемні слова) ………………………………. 45

10. Parenthetic Words and Expressions (Вставні слова та вислови)….64

11. Stock Рhrаsеs (Стереотипні вислови) ………………………………….. 65

12. Test Your Vocabulary …………………………..74

13. Vocabulary Tests (Level В 1)…………………………………. 81

14. Vocabulary Tests (Level В2). ……………………………………..104

IV. Grammar (Граматика) ………………………………. 118

Morphology (Морфологія) …………………………………………… 118

15. The Verb (Дієслово) .. ………………………………………………..118

16. Grammar tests (Tag-Questions)…………………………………………….. 121

17. GRAММAR CATEGORIES OF ТНЕ VERВ (Граматичні категоріїї Дієслова)… 125

17.1. The Active Voice Tense Forms (Часові форми активного ставу)…..125

17.2. Grammar tests (The Active Voice Tense Forms)………………………. 139

17.3. The Sequence of Tenses (Узгодження часів)…………………………...149

17.4. Grammar tests (Sequence of Tenses) …………………………………………..152

17.5. Direct and Indirect Speech (Пряма та непряма мова)……………….. 154

17.6. Grammar tests (Reported Speech) ……………………………………………..157

17.7. The Passive Voice Tense Forms (Часові форми пасивного ставу) ...159

17.8. Grammar Tests (The Passive Voice Tense Forms) …………………………162

17.9. Modal Verbs and their Equivalents (Модальні дієслова та їхні еквіваленти)...165

17.10. Grammar Tests (Мodal Verbs)……………………………………………170

17 .11. Mood: Indicative, Imperative, Subjunctive (Способи дієслова: дійсний, наказовий, умовний) 174

17.12. Grammar Tests (Uшeal Past. Wishes)………………………………………….178

17.13. Non-finite Forms of the Verb (Неособові форми дієслова) …………………………..182

17.14. Grammar Tests (Non-Finite Forms Of The Verb) ………………………………………….193

18. The Noun (Іменник)…………………………………………………. 200

19. Тhе Article (Артикль). ……………………………………………………… 204

20. Grammar Tests (The Noun. The Article) ………………………………… 209

21. The Adjective (Прикметник) …………………………………………………… 218

22. Grammar Tests (The Adjective. The Adverb) ………………………….222

23. The Adverb (Прислівник) ………………………………………………. 229

24. The Numeral (Числівник). ……………………………………………… 233

25. The Pronoun (Займенник) ……………………………………………….. 236

26. Grammar Tests (The Pronoun) …………………………………………245

27. The Preposition (Прийменник) ………………………………………….. 256

28. Grammar Tests (The Preposition). …………………………………261

29. The Conjunction (Сполучник) . …………………………………..269

30. Grammar Tests (Error Conection) …………………………………271

31. Grammar Tests (Translation Skills) …………………………….. 280

Syntax (Синтаксис) ……………………………………………………………….306

32. Кinds and Types of Sentences (Види і типи речень) ……… 306

33. Inversion (Інверсія) ………………………………………………………….310

34. Grammar Tests (Word Order) ………………………………………… 311

35. The Simple Sentence (Просте речення) ………………………….. 313

36. The Principal Parts of the Sentence (Головні члени речення)   314

З 7. The Secondary Parts of the Sentence (Другорядні члени речення) ..................319

38. The Compound and the Complex Sentences (Складносурядне та складнопідрядне речення) . 326

Appendices (Додатки).................................................................333

39. А List of Words Used With Different Prepositions (Список слів, уживаних із різними .

прийменниками)........................................333

40. Irregular Verbs (Таблиця неправильних дієслів) ……………………….337

РART 2. TEST YOUR READING COМPREНENSION ........................340

ТЕХТS FOR READING …………………………………………….. 340

Text 1. An Incident in the Water ................................340

Text 2. А Holiday Abroad ............................................342

Text 3. Money саn Ruin а Family Life ...............................343

Text 4. Unlucky Thursday ....................................... 346

Text 5. What а Coincidence! …………………347

Text 6. А Terrible Blow …………………………. 349

Text 7. Human Family Tree ……………………350

Text 8. Reverse Graffiti …………………………353

Text 9. An Incredible Madagascar ………. 354

Text 10. The Кеу to Cross-Cultural Communication ………..356

Text 11. British Cuisine ………………………………….. 358

Text 12. American Railways ……………………………..360

Text 13. Myths about Teenagers Adolescence …………….361

Text 14. Maestro Myroslav Skoryk's Music ……………………..363

Text 15. Global Warming as an Environmental Crisis ………..365

Text 16. Can You Speak 'Perfect' English? …………………………367

Text 17. The Man Who Ate His Boots ………………………………. . 368

Text 18. Is there Тоо Much Violence on ТV? ………………………..369

Text 19. What Would an Ideal Friend Ье Like?..................371

Text 20. Improving Memory ………………………………………………..373

РART 3. TEST YOUR WRITING СОМРЕТЕNСЕ ……………………….375

ТУРЕS OF WRITTEN COMPOSIТION. ТИПИ ПИСЬМОВИХ РОБІТ ………….375

І. Essays (твори). Articles (статті) ………………………………..375

On Friendship ……………………………………………………... 377

Samples of Essays and Articles. Приклади творів та статей ……………….377

1. East or West - home is best …………………377

2. All that glitters is not gold . …………………….. 377

3. Advantages and disadvantages of new computer age ……………………..378

4. The problem of existence of zoos in today's society ……………………………378

5. Тhе role of books, ТV and computers in our society …………………………378

6. Тhе charm of folk music ………………………………………………………379

7. Му favourite style of popular music ………………………………………..379

8. Some general guides how to leam foreign language . …………………. 380

9. Тhе role of the interactive multimedia in our life……………………………... 380

10. How to keep а healthy diet? ……………………………………………………………… 380

II. Letters (листи). ………………………………………………………………………………….. 382

III. Autobiography / Curriculum vitae. Автобіографія …………………….387

IV. Postcard (листівка) ……………………………………………………………..……... 388

PART 4. TEST YOUR SOCIOCULTURAL СОМРЕТЕNСЕ ………………………….390

І. Test Your Кnowledge of Great Britain ………………………………….390

II. Test Your Кnowledge of theUSA…………………………………..396

III. Test Your Кnowledge ofCanada………………………………………….400

IV. TEST YOUR КNOWLEDGE OF PROVERВS AND IDIОМS ……………..402

INTERМEDIAТЕ LEVEL . ……………………………………………………………………. 402

English - Ukrainian Proverbs ……………………………………………………………..402

Ukrainian - English Proverbs ………………………………………………………………..415

English- Ukrainian Comparisons……….………………………………………………..424

UPPER-INТERМEDIATE LEVEL…………………………………………………………….429

Synonymic Variations of Proverbs………………………………………………………..429

English - Ukrainian Idioms…………………………………………………………………..439

РART 5. SAМPLE TESTS FOR ENGLISH FINAL ЕХАМ……………………………446

TEST 1 (тест у форматі ЗНО)……………………………………………………………446

TEST 2 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………452

TEST 3 (тест у форматі ЗНО…………………………………………………………458

TEST 4 (тест у(рорматі ЗНО)…………………………………………………………465

TEST 5 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………472

TEST 6 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………478

ТЕSТ 7 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………483

TEST 8 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………489

TEST 9 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………494

TEST 10 (тест у форматі ЗНО)………………………………………………………500

TEST 11 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………506

TEST 12 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………510

TEST 13 (тестуформатіЗНО)………………………………………………….…………515

TEST 14 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………520

TEST 15 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………525

TEST 16 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………530

TEST 17 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………535

TEST 18 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………540

TEST 19 (тест у форматі ЗНО)…………………………………………………………545

TEST 20 (тест у форматі ЗНО) …………………………………………………………549

ТAPESCRIPT SECTION             …………………………………………………………555

The Кеу………………………………….………………………………………………………….576